• Snelle bezorging
 • Het beste advies
 •  De top in duurzame verf

Contact

Heb je vragen over onze producten, systemen of verwerking, we helpen je graag!

Greenpaints gaat ervoor om met duurzame, biobased en natuurlijke verven en beitsen de wereld mooier te maken. Hier hoort ook een goede voorlichting en passend advies bij. Heb je vragen over onze producten, systemen of verwerking, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Vul het contactformulier hieronder in, mail ons of bel ons.

Ben je bezig met een duurzaam project of de bouw van een duurzame woning? En ben je op zoek naar de beste, mooiste en gezondste afwerking? Wij geven je graag een advies op maat of komen bij je langs om het project te bekijken of door te nemen. Wij zijn je partner in duurzame verf!

In onze webshop koop je veilig, makkelijk en snel onze duurzame verven van Böhme, Copperant, KEIM, Lacq en Sherwin-Williams. Voor professionele klanten hanteren wij uiteraard ook faire kortingscondities. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. 

Bedrijfsgegevens

 • KvK: 54597064
 • BTW: NL001651822B89

Uniforme Verkoopvoorwaarden

Nederlands Verbond van Detailhandelaren

in Verf en Wandbekleding

Onder nr 40409740 zijn deze voorwaarden op 7 februari 2012 in depot genomen bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel in verf, wandbekleding en aanverwante artikelen, tenzij de verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard, dat andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking hebben dan op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar analogie- van toepassing. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door verkoper dan wel door de feitelijke uitvoering van bestelling of door schriftelijke of elektronische opdracht van koper.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Een offerte is 14 dagen geldig, waarna er geen aanspraak meer door de koper op kan worden gemaakt.

3. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 3 Aanbod en tarief

1. Indien na het tot stand komen doch voor het uitvoeren van de overeenkomst enige kostprijsverhogende omstandigheid optreedt, heeft verkoper het recht de overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen. De koper heeft dan het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

2. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

 

Artikel 4 Levering

1. Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven levertermijn is indicatief. Indien bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn van het product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

2. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Koper alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.

3. Door de koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij Verkoper, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 14 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.

4. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid 4 bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven.

5. Goederen die ten behoeve van koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van verkoper als verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. voor koper als koper de maat heeft opgegeven en conform op het bestelformulier als maat/maten is vermeld.

6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijkingen ten opzichte van in de winkel getoonde monsters in bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft plaatsgevonden en deze goederen gering afwijken van de eerste bestelling.

7. Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van verkopers. Tijdens het vervoer door derden van de goederen van verkoper naar de door koper aangegeven plaats, geschiedt het transport voor risico van koper.

8. Verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.

9. Ingeval mede tot verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering - hoe dan ook – geacht worden voltooid te zijn zodra het verkochte is aangebracht.

 

Artikel 5 Uitgestelde levering

1. Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat koper ze niet kan of wil aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien deze ook wordt geweigerd, is verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten in rekening te brengen.

2. Na 3 maanden is koper verplicht de goederen af te nemen en zelf voor de opslag zorg te dragen. Koperblijft verplicht alle speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen te voldoen.


Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente rschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de koper een aanbetaling te verrichten ten bedrage van 25% van de waarde van de te bestellen artikelen, zulks met een minimum van € 50,-. Verkoper heeft het recht – alvorens te leveren of verder te leveren - te eisen dat de koopsom vooruit wordt betaald dan wel dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van kopers verplichtingen.

5. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan de Verkoper kan leveren.

6. Zekerheidsstelling bij zakelijke kopers: bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de Verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid van de koper te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.

7. De koopprijs moet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of compensatie onverwijld aan verkoper worden voldaan.

8. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten welke verkoper moet maken voor het behoud of de uitoefening van zijn rechten komen integraal ten laste van koper.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen (verlengd eigendomsvoorbehoud.) De verkocht goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin is de zakelijke koper gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.

2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nietworden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. Er geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

3. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzicht van Koper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.

6. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.

8. Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen


Artikel 10 Vrijwaring

1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.

2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.


Artikel 11 Intellectuele eigendom

Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van ten deze bedoelde overeenkomsten, waarbij deze Uniforme Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper, in dier voege, dat verkoper het recht heeft het geschil te doen berechten door de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.


Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s Gravenhage.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Verkoper.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

SPECIFIEK IN KADER VAN DIENSTVERLENING

Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van dienstverlening. Er doen zich namelijk situaties voor waarbij de verkoper een project aan de koper levert. Dus wanneer de koper bijvoorbeeld naast het kopen van een blik verf, wenst dat er een schilder langskomt om de muren te verven. Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:
Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien: de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen; de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.


SPECIFIEK IN KADER VAN KOOP VIA WEBSHOP

Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van koop door een consument via een webshop. Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:
Artikel 15 Herroepingrecht tijdens bedenktijd

1. Koper heeft gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de goederen het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren en derhalve de overeenkomst te ontbinden. Koper maakt daarvan dan direct melding aan de verkoper.

2. Beperkingen of uitsluitingen van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd van zeven werkdagen - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Het herroepingsrecht zal worden uitgesloten voor producten die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper.

3. De te retourneren goederen dienen bij terugontvangst door Verkoper onbeschadigd te zijn en verpakt te worden in de originele verpakking.

4. Bij vooruitbetaling zal Verkoper het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan koper terugbetalen. De kosten van toezending zullen slechts worden terugbetaald indien koper de gehele bestelling retourneert.

5. Dit artikel is niet van toepassing op de koper niet zijnde consument

WINKELEN
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Als u meer informatie wilt over het artikel of u wilt het artikel bestellen, dan klikt u met uw muis op de kleur of het knopje "bestel".
U komt nu op de bestelpagina terecht. Als u een artikel wilt bestellen dan controleert u nogmaals de kleur, aantal en de glansgraad en klikt op "bestel". Het artikel wordt automatisch in uw winkelmandje geplaatst.

VERZENDEN
Onze pakketten worden binnen de Benelux en Duitsland standaard verzonden via DHL. 
Op iedere werkdag worden goederen verzonden. Als u een bestelling op een werkdag voor 11.00 uur bij ons plaatst en betaald, wordt uw bestelling normaal de eerstvolgende dag door ons ter verzending aangeboden. Bestellingen in het weekend worden maandag verzonden. De pakketdienst bezorgt op het gewenste adres. Bestellingen groter dan 20 kg. kunnen in meerdere deelpakketten of via Colli transport worden verzonden. En bij grote hoeveelheden kunnen wij ook een transporteur inschakelen in de gehele Benelux. 

VERZENDKOSTEN
De kosten voor het verzenden bedragen standaard € 5,95 inclusief BTW. Bestellingen boven de € 75,00 worden gratis verzonden.

RETOURNEREN
Wij hanteren een 100% tevredenheidsgarantie. Dus bent u toch niet helemaal tevreden, dan kunt u uw aankoop retourneren of ruilen binnen 30 dagen na ontvangst. 
Bij retourneren krijgt dan het gehele aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug. Kosten voor retourverzending worden niet vergoed.  

Volg  voor het retourneren/ruilen zorgvuldig de onderstaande procedure:

1) Neem binnen 30 dagen na ontvangst  via onderstaand mailadres contact op met onze klantenservice:

Retour zendingen dient u aan te melden via verkoop@greenpaints.nl vermeld daarbij:
- Adresgegevens
- Factuurnummer
- Reden van retour (optioneel)


2) Na bevestiging van onze klantenservice stuurt u het artikel binnen 7 dagen naar ons terug.
Retouradres:
Greenpaints
De Bleek 19b
7468 DK Enter
 
U dient tevens een kopie van uw factuur mee te sturen en daarop uw bankrekeningnummer te vermelden waarop wij het aankoopbedrag kunnen terugstorten.
 
3) Zodra wij de goederen in goede orde hebben ontvangen, ontvangt u binnen enkele werkdagen hiervan de bevestiging. Vervolgens zullen wij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Uitgesloten van recht van retour zijn gebruikte, beschadigde en speciaal op kleur gemaakte producten.

AANSPRAKELIJKHEID

Greenpaints-shop.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door haar verkochte producten.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Greenpaints-shop.com kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. b2b.greenpaints.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Greenpaints-shop.com is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ons zo spoedig mogelijk worden aangepast. Greenpaints-shop.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. Deze site  (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Greenpaints persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Greenpaints inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Greenpaints zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Greenpaints

De Bleek 19b

7468 DK  Enter

info@greenpaints.nl

+31 (0)547 820 996

https://www.greenpaints.nl/ en https://www.greenpaints-shop.com/

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Greenpaints verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam

☐ voornamen

☐ geslacht

☐ adres

☐ telefoonnummer

☐ e-mailadres

☐ IP-nummer

☐ domeinnaam

☐ bankrekeningnummer

☐ klantnummer/lidmaatschapsnummer

☐ factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

Greenpaints verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Greenpaints met betrokkene heeft gesloten
 3. Greenpaints een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. Een gerechtvaardigd belang van Greenpaints, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Greenpaints aan betrokkene

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie
 • Afleveren producten of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde verwerkingen

Greenpaints neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Greenpaints verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Greenpaints blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Greenpaints zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Greenpaints houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Marketingdoeleinden: 2 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 2 jaar
 • Telefonisch contact: 7 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar

Dit document wordt ter beschikking gesteld door Greenpaints. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Greenpaints of door middel van telefoon of e-mail. Greenpaints zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Greenpaints ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Greenpaints 

Greenpaints maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Onlinesneakerwinkel.nl dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Tracking cookies

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden “tracking cookies” op uw computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt van het netwerk van Greenpaints en welke pagina’s u bezoekt uit het netwerk van de adverteerders. Ook worden uw kliks in de nieuwsbrief bijgehouden. Het klikgedrag van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van websites van Greenpaints wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de websites gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan deze informatie gebruikt worden om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt. Greenpaints maakt hiervoor gebruik van de diensten van DoubleClick, Google, Facebook, Twitter, Pinterest en Instagram.

Analytics cookies

Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Advertising cookies

Om advertenties te serveren, kan er een cookie van DoubleClick, Google, Facebook, Twitter en Pinterest worden geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als u desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kunt u dit aangeven op de website van YourChoicesOnline

Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plugin kunt – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Weten uitgevers door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw Apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt Greenpaints cookies?

Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.

Tot slot worden op onze sites cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien.

Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat uitingen niet steeds opnieuw worden getoond aan dezelfde bezoeker.

Waarom zou ik cookies toestaan? Cookies zijn een belangrijk instrument voor onze adverteerders om hun boodschap toe te snijden op uw interesses. Dat zorgt er voor dat wij voldoende inkomsten kunnen genereren om onze kwalitatief hoogwaardige websites gratis toegankelijk te houden voor onze bezoekers.

Het blokkeren van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen reclame meer te zien krijgt. De advertenties zijn alleen niet toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kun u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen. Wilt u alleen cookies uitschakelen van derden die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, maak dan gebruik van deze link: http://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren

 

Websites van derden

Op de websites van Greenpaints kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website van Greenpaints verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Greenpaints heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van Greenpaints heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Greenpaints zijn verkregen. Greenpaints accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.


Beveiliging van de door Greenpaints vastgelegde persoonsgegevens

Greenpaints neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Greenpaints.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Greenpaints onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Greenpaints meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Greenpaints onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Greenpaints via info@greenpaints.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vraagt Greenpaints u een kopie van uw identiteitsbewijs te maken en deze met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Greenpaints reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Greenpaints wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Greenpaints schendt.

 

© Greenpaints, juli 2021

Greenpaints richt zich op het importeren, vermarkten, distribueren en verkopen van kwalitatief hoogwaardige, duurzame en minder milieubelastende verfsystemen. Greenpaints is de officiële distributeur van Böhme houtbeschermingsproducten in de Benelux. Böhme – de Bernische Lack- + Farbenfabrik – uit Zwitserland is de specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardige, duurzame en esthetisch zeer fraaie houtbeschermingsproducten.

We kunnen met recht spreken over “Premium Houtveredeling”. Dus als u op zoek bent naar de beste en duurzaamste bescherming van uw hout, dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Met de webshop maken wij de aanschaf van onze topproducten van Böhme voor u als particulier of bedrijf een stuk makkelijker. 

Groen, Groener, Groenst
Greennpaints wil met ‘groenere’ verf de wereld een stuk mooier en duurzamer maken. Dit sluit aan bij de verandering in de samenleving. Mensen gaan bewuster en gezonder leven en staan dichter bij de natuur. Het uitgebreide assortiment duurzame verf, natuurlijke verf en de biobased en minerale verven en beitsen sluiten hier perfect op aan.


Daarom kiest Greenpaints bewust voor de groenste en duurzaamste oplossingen, waarbij sublieme prestaties en verantwoorde grondstoffen hand-in-hand gaan. Greenpaints is importeur van de Zwitserse kwaliteitsverven van Böhme in de Benelux en dealer van Copperant, KEIM, Lacq/Fluxaf, Sherwin-Williams Exterior en Impershield Europe. Deze merken zijn complementair en hiermee kan Greenpaints de beste invulling geven aan projecten.

Beste advies
Het leveren van kwaliteit en het beste advies met een persoonlijke benadering zijn belangrijke kernwaarden binnen de organisatie van Greenpaints. Bovendien levert men duurzame en speciale producten tegen een eerlijke prijs, zoals producten tegen de vergeling en verkleuring van hout. Met een schat aan verftechnische ervaring en een persoonlijke werkwijze is Greenpaints daarom een echte kennispartner. Zo worden veel architecten, schildersbedrijven, vastgoedbedrijven, bouwbedrijven, industriële applicateurs en interieurbouwers/meubelmakers bijgestaan met een goed advies. Greenpaints gaat graag prettige en constructieve lange-termijn relaties met klanten aan. 

Duurzaamheid en houtbouw
Greenpaints probeert de verfindustrie duurzamer te maken met biobased en minerale verven. Mineraalverven zijn gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Door de toepassing van minerale vulstoffen en anorganische pigmenten hebben deze een zeer fraaie uitstraling en unieke eigenschappen. Biobased verven zijn gebaseerd op herwinbare natuurlijke grondstoffen, zoals planten, bomen en gewassen. Steeds meer architecten en particuliere opdrachtgevers staan open voor biobased en minerale verven. In een groot deel van de hedendaagse nieuwbouw wordt hout gebruikt, dat steeds vaker biobased wordt afgewerkt. Gevolg is ook dat er meer schilders bij Greenpaints langskomen voor advies. 


Bij goede producten past ook een dito advies en service. Heeft u vragen of informatie nodig, aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.  

Greenpaints B.V.
De Bleek 19/B
7468 DK Enter
Nederland
+31 547 820 996
+31 6 28271880
info@greenpaints.nl
Google Maps